TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   THƯ MỜI HỌP  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 --------------------- Kính gửi:          Quý cổ đông Tổng công…
Page 10 of 12

HEAD QUARTER

HEAD QUARTER:
Duc Giang Corporation (DUGARCO)
ADDRESS: No.59,Duc Giang Street, Duc Giang Ward, Long Bien Districts, Hanoi City, Vietnam

PHONE: +84-43827-1344
Email: info@mayducgiang.com.vn - sales@mayducgiang.com.vn

PRODUCTION CAPACITY

 

total: 24 factories = 160 production line ~ 10,600 workers
- 5 million pcs jackets, coats, blazers
- 15 million pcs men’s shirts, ladies’ shirts
- 1 million pcs pants
- 2 million pcs fashion products, uniforms and workwear

 

DETAILS

STATISTIC

14128100
Today
Yesterday
All
4935
6572
14128100